Rekrutacja - Formularz zgłoszeniowy

Proszę o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Kolorowe Kredki ul. Pszczelna 28 85-352 Bydgoszcz

Dane osobowe i adres zamieszkania dziecka:
Imiona*
Nazwisko*
Pesel*
Data urodzenia*
Miejscowość*
Ulica*
Numer domu / mieszkania*
Kod pocztowy*

Dane rodziców/opiekunów prawnych:

Adres e-mail*
Imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki*
Telefon kontaktowy*
Adres zamieszkania*
Zakład pracy*
Inne telefony kontaktowe
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*
Telefon kontaktowy *
Adres zamieszkania *
Zakład pracy *
Inne telefony kontaktowe
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.*