Integracja

"Kolorowe Kredki" to przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci. Dzieci z różnymi problemami, trudnościami, deficytami czy niepełnosprawnością także znajdą u nas miejsce. W naszym przedszkolu każde dziecko jest traktowane indywidualnie i przebywa w mało licznych grupach. Do każdego dziecka dobierany jest indywidualny program, dziecko pracuje z psychologiem i terapeutami oraz nauczycielem wspomagającym.

 

Zespół terapeutyczny:


mgr Agnieszka Maćkiewicz - terapeuta, surdopedagog, kynoterapeuta. Ukończyła studia magisterskie z historii, studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki, studia podyplomowe z zakresu logopedii ogólnej. Nauczyciel dyplomowany. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, wykładowca akademicki, pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w placówkach i fundacjach z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracuje w wielu przedszkolach i prowadzi dogoterapię.

Kursy i szkolenia przebyte przez panią Agnieszkę:

- Kurs z zakresu pedagogiki opiekuńczej (2001 r.)

- Kurs języka migowego I i II stopnia dla pedagogów (2004 r.)

- Kurs kynoterapii (2010 r.)

- Kurs terapii behawioralnej I i II stopnia (2013 r.)

- kurs z zakresu oligofrenopedagogiki (2014 r.)

 

mgr Beata Sołowiej- nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta, oligofrenopedagog.

 Studia magisterskie o specjalności Pedagogika wczesnoszkolna, studia licencjackie o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem zintegrowanym, studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika. Prowadziła sesje zajęciowe metodą Weroniki Sherborne dla rodziców z dziećmi, prowadziła zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z ryzykiem dysleksji oraz z obniżoną koncentracją uwagi oraz zajęcia dla dzieci z obniżoną funkcją słuchową i z dziećmi nadpobudliwymi. 

Kursy i szkolenia:

- "Kinezjologia edukacyjna"- metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison

-  "Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne"

- "Bajkoterapia, czyli rola tekstu literackiego w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw u dzieci"

- "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci"

- "Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi"

- "Edukacja uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle obowiązujących przepisów prawa"

- "Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego w szkole"

 

lic. Karolina Nowakowska- logopeda. Studia licencjackie -kierunek pedagogika specjalizacja logopedia. Obecnie kształci się na drugim stopniu- studia magisterskie z logopedii. 

Uczestniczyła w:

- Konferencji Psycholingwistycznej " (Nie)kompetencje językowe- ujęcie lingwistyczne, psychologiczne i interdyscyplinarne" (2016 r.)

- szkolenie "Masaż logopedyczny" (2016 r.)

- warsztatach: "Potrzeby duchowe i poszukiwanie poczucia bezpieczeństwa u dziecka przewlekle chorego" (2016 r.)

- "Potrzeby i oczekiwania dziecka przewlekle chorego w szpitalu i środowisku rodzinnym" (2016 r.)

- "Nowoczesny Warsztat Logopedyczny" (2016 r.)

 

Ideą integracji w przedszkolu jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników, gdzie wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki. Zadaniem przedszkola i nauczycieli jest integracja dzieci zdrowych i chorych, zapewnienie dzieciom z trudnościami, jak i zdrowym  jak najlepszych warunków do rozwoju oraz najlepsze przygotowanie wszystkich dzieci do nauki w szkole.

 

Co integracja daje dzieciom?

 • - Przełamuje stereotypy, bariery dzielące pełnosprawnych i niepełnosprawnych
 • - Uczy tolerancji, akceptacji, wyrozumiałości, otwartości
 • - Rozwija każde dziecko w sferach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej
 • - Powoduje wzrost motywacji do działania i nauki
 • - Pozwala nieść pomoc kolegom, uczy radości z „dawania”
 • - Pomaga pozbywać się egoizmu, uczyć się rozumieć innych
 • - Chroni przed izolacją
 • - Rozwija świadomość tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa
 • - Rodzi wiarę we własne siły, pomaga przełamywać bariery nieśmiałości
 • - Wpływa na większą cierpliwość, takt i kulturę osobistą
 • - Powoduje czynne uczestnictwo wszystkich dzieci w życiu grupy